دسته‌بندی نشده

افتتاحیه رسمی شهر گل

افتتاحیه رسمی شهر گل

در اين عصر دود و آهن كه غبار زندگي ماشيني روح مان را احاطه كرده و دلهامان سنگي و بي حال شده ما خانواده گروه صنعتي انديشه با كوله باري از تجربه و انديشه به آن شديم تا دري به فضاي لطافت روح و كمال باز كنيم و شما را به پنجره پر احساس و […]

خواندن ادامه

شهر گل

در اين عصر دود و آهن كه غبار زندگي ماشيني روح مان را احاطه كرده و دلهامان سنگي و بي حال شده ما خانواده گروه صنعتي انديشه با كوله باري از تجربه و انديشه به آن شديم تا دري به فضاي لطافت روح و كمال باز كنيم و شما را به پنجره پر احساس و […]

خواندن ادامه